Het lectoraat Biobased Resources & Energy focust op de verwaarding van (waterige) reststromen. Denk hierbij aan rioolwater, industrieel afvalwater, gras, en agrarische restproducten. Naast de productie van biobased energie door bijvoorbeeld pyrolyse en vergisting kijken we ook naar de recovery en productie van (grond)stoffen. Voorbeelden hiervan zijn de winning van nutriënten uit mest of de productie van bioplastics uit rioolwater. Bij de verwaarding van reststromen heeft het lectoraat nadrukkelijk aandacht voor milieuaspecten (LCA), maatschappelijk draagvlak en economische aspecten.

Het lectoraat Biobased Resources & Energy (lector Jappe de Best) bestaat uit docent onderzoekers met een achtergrond in de milieukunde, chemische technologie, chemie en (micro)biologie en het juridisch domein. Onze docentonderzoekers voeren praktijkgericht onderzoek uit samen met (internationale) bedrijven, onderzoeksinstellingen en studenten. Dit gebeurt meestal in de vorm van subsidie- en onderwijsprojecten.

                     STEL JE VRAAG

Welke onderzoeksthema's komen aan bod?

Het lectoraat Biobased Resources &  Energy richt zich op vier thema’s:

  • Energie: We kijken naar het ontwikkelen en het toetsen van de toepassing van vergisting en pyrolyse van agrarische reststromen. Wat werkt, wat niet? Belangrijke onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn regionale aanwezigheid van biomassa, energie-rendement, maximale benutting en cascadering.
  • Verwaarding waterige reststromen: Het gaat hier om industrieel en stedelijk afvalwater. Wij spreken echter liever over waterige reststromen. Een voorbeeld is ons onderzoek naar de kweek van eendenkroos op waterige reststromen. Uit het eendenkroos kunnen eiwitten worden gewonnen voor de productie van veevoer. We doen ook onderzoek naar de productie van bioplastics (PHA) uit rioolwater.
  • Verwaarding van agrarische reststromen: Naast het in kaart van de hoeveelheden van de verschillende agrarische reststromen kijken we ook naar de mogelijkheden voor laagwaardige toepassingen. Denk hierbij aan compostering of de extractie van eiwitten voor de productie van veevoer.
  • LCA/LCC: we onderzoeken wat de (milieu-)impact is van de verwaarding van reststromen en hoe deze impact zich verhoud tot de (milieu-)impact van op minerale olie gebaseerde producten.

Bij de invulling van deze onderzoeksthema’s hebben we als lectoraat niet alleen aandacht hebben voor de techniek maar kijken we nadrukkelijk ook naar de businesscase voor nieuwe ontwikkelingen, wettelijke aspecten en maatschappelijk draagvlak. Dit doen we graag in samenwerking met andere lectoraten binnen en buiten het techniekdomein, met studenten en met het bedrijfsleven.

Wat biedt het lectoraat?

  • Het lectoraat Biobased Resources & Energy doet praktijkgericht onderzoek voor en met bedrijven. We betrekken hier vrijwel altijd studenten bij. Heeft u een praktijkgerichte vraag binnen één van onze onderzoeksthema’s, neem dan contact met ons op. We kijken dan samen of en hoe we de vraag kunnen oppakken en wat de mogelijkheden zijn om hiervoor subsidie te verwerven.
  • We zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste docenten die onderzoek willen komen doen bij ons lectoraat. We hebben hiervoor uren beschikbaar. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.
  • Bij de onderzoeken die het lectoraat doet proberen we zoveel mogelijk studenten te betrekken. Dit betekent dat we interessante stage- en afstudeeropdrachten hebben. De opdrachten kun je vinden op onze website.

WoW! Capitalisation
Doorontwikkeling op twee producten die in het WOW! project al succesvol gewonnen worden uit rioolwater: PHA, een biologisch afbreekbaar plastic, en biochar, een van de producten die ontstaan door pyrolyse van cellulose.
Powering Agrifood
Hoe moderne technologie (economisch) succesvol kan worden ingezet om toegang tot schone energie te verlenen aan boerencoöperaties en agro-industriële bedrijven wereldwijd.
Follow-up S4G
Follow-up S4G
Bedrijfsafval- of reststromen worden gekoppeld aan een passende afnemer, opwerker of hergebruiker in Zeeland, West- en Midden-Brabant.
Verduurzaming scheepstransporten Rusland - Benelux
Verduurzaming scheepstransporten Rusland – Benelux
Life Cycle Analysis op toevoegen van biobrandstoffen in de scheepvaart
Learning community biobrandstoffen
Learning Community hernieuwbare brandstoffen
Samen leren en ontwikkelen op het gebied van hernieuwbare brandstoffen
PHA accumulatie capaciteit van RWZIs
De winning van polyhydroxyalkonoaat (PHA) uit slib van Rioolwater Zuiveringsinstallaties
NACO – Nul Afval Collectief Oosterhout
NACO – Nul Afval Collectief Oosterhout
Oprichten van een collectief dat problematische afvalstoffen in kaart brengt en kansen benut richting regionale, circulaire bedrijfsvoering
Biobased flocculanten voor waterzuivering
Biobased flocculanten voor waterzuiveringen
Gebruik maken van flocculanten uit zetmeelrijke reststromen van aardappelverwerkende industrie, als alternatief voor synthetische polyelektrolyten
Building light
Haalbaarheidsstudie naar het gebruik van biochar in een biocomposiet, op zoek naar hogere stabiliteit en lager gewicht
Aardbeientray
BioADD
Onderzoek naar nieuwe biobased additieven met verbeterde eigenschappen in biocomposieten voor toepassing in tuin- en landbouw.
Sustainable solid biofuels
bijdragen aan een zero-waste en lage koolstofemissie productie van houtskool door de haalbaarheid en energie-efficiëntie van verschillende conversietechnologieën te evalueren.
Cashing cashew
Op zoek naar de meest efficiënte manier om gebruik te maken van de Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) olie en de totale biomassa van cashewnoten schillen.
Biomassastromen in de provincie Zuid-Holland
Inventarisatie van de meest relevante organische reststromen en de ontwikkelingen van verwerkingsmogelijkheden, om beschikbare biomassa in Zuid-Holland beter te benutten.
Biodegradeerbaarheid van biopolymeren en biocomposieten
Verhogen van kennis over biodegradeerbaarheid van biopolymeren en biocomposieten door onderzoek en experimenten
Waste Brazilie
Kansen voor compostering in Brazilië
Ontwikkelen van een actieplan voor het realiseren van een goede inzameling en behandeling van gemeentelijk organisch afval in de staat Minas Gerais in Brazilië
stadsjutters-breda
Stadsjutters Breda
Onderzoek naar bronnen van zwerfvuil in Breda en het oplossen van de zwerfvuilproblematiek vanuit deze bronnen.
Pyrolyse Proeftuin Zuid
Opzetten van een cluster in Zuid-Nederland voor het stimuleren van en onderzoek naar ontwikkelingen en toepassingen met pyrolyse.
Grassification
Onderzoek naar toepassingen en economisch rendabele businesscases uit maaisel van bermgras.
REFAWOOD
Het zoeken van oplossingen voor as gerelateerde operationele problemen in afvalhout gestookte bio-energie centrales door middel van de toevoeging van additieven. 
Blauwe Keten
Haalbaarheidsstudie naar de extractie van blauwe kleurstof uit algen en eiwitten uit eendenkroos
WOW!
Ontwikkelen van waardeketens voor cellulose, PHA en lipiden uit afvalwater van waterzuiveringsinstallaties
GrasGoed
Meervoudige verwaarding van grasmaaisel uit natuurgebieden in Zuid-Nederland en Vlaanderen
+136
Meer projecten

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close